10.3.11

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (N.3853/2010)

Σημαντικότατη τροποποίηση σε σχέση με το προϊσχύσαν δίκαιο, ως προς το δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους του μισθωτή (σε επαγγελματική μίσθωση), επιφέρει η διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 3853/2010, η οποία παρατίθεται αυτούσια και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

Άρθρο 17

Τροποποίηση όρων και αποτελεσμάτων καταγγελίας

εμπορικής μίσθωσης από μισθωτή

1. Το άρθρο 43 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «Ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως τα δε τα αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.»

2.Το δικαίωμα καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης σύμφωνα με το άρθρο 43 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α΄) έχει ο μισθωτής ακόμη κι αν έχει παραιτηθεί από αυτό σύμφωνα με το άρθρο 45 του π.δ. 34/1995. Καταγγελία που έχει ήδη ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ενώ ο μισθωτής είχε παραιτηθεί νόμιμα από αυτό το δικαίωμα, θεωρείται έγκυρη, τα δε αποτελέσματά της επέρχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, όχι όμως πριν τη δημοσίευση του νόμου. Ο μισθωτής υποχρεούται

στην περίπτωση αυτή σε καταβολή αποζημίωσης ίση με το ποσόν ενός μισθώματος όπως αυτό ανερχόταν τρεις μήνες πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.

3. Το άρθρο 43 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α΄) εφαρμόζεται, κατ’ απόκλιση από το άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση θ΄ του π.δ. 34/1995, και για την καταγγελία από τον μισθωτή σύμβασης μίσθωσης ορισμένου χρόνου που έχει συναφθεί για τις δραστηριότητες των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 34/1995 για ακίνητο που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Τα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου 2 εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 ισχύουν για καταγγελίες που θα γίνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και αφορούν μισθώσεις ακινήτων που έχουν συναφθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Για να το εξηγήσω απλά και πρακτικά, αφού συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (01) έτος από την έναρξη της συναφθείσας επαγγελματικής (και μόνο, τονίζω) μισθώσεως, ο μισθωτής – ενοικιαστής δικαιούται να καταγγείλει αυτήν εγγράφως, με κοινοποίηση εξωδίκου με δικαστικό επιμελητή (προκειμένου να αποκτηθεί βέβαιη χρονολογία), απευθυνομένη προς τον εκμισθωτή – ιδιοκτήτη του ακινήτου. Τα αποτελέσματα της, κατά τα ανωτέρω, καταγγελίας (και κατά συνέπεια η νομότυπη, χωρίς άλλες συνέπειες, αποχώρηση του μισθωτή από το ακίνητο) επέρχονται μετά την πάροδο τριών (03) μηνών από την γνωστοποίηση αυτής, με ταυτόχρονη καταβολή αποζημιώσεως, η οποία αντιστοιχεί σε ένα (01) μίσθωμα, πλέον εννοείται των τριών (03) μισθωμάτων, που θα πρέπει να καταβάλλονται, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, το σχετικό δικαίωμα καταγγελίας, το έχει ακόμη και ο μισθωτής – ενοικιαστής που έχει παραιτηθεί, προφανώς με σχετικό όρο που έχει τεθεί στο μισθωτήριο συμφωνητικό, από αυτό (σύμφωνα με το άρθρο 45 του π.δ. 34/1995).

Τέλος, κρίνω σκόπιμο, επειδή θεωρώ ότι απευθύνομαι σε πρακτικούς ανθρώπους, να παραθέσω και ένα προσωπικό σχόλιο – ερώτημα…

Όπως προανέφερα, σε κάθε περίπτωση παρόμοιας καταγγελίας, πρακτικά οφείλονται 4 μισθώματα, τα οποία οφείλει να καταβάλει ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης με βεβαιότητα θα λάβει, δηλαδή 3 μέχρι την πάροδο του τριμήνου (κατά το οποίο, όμως, ο ενοικιαστής θα βρίσκεται στο ακίνητο) από την καταγγελία και 1 ως αποζημίωση. Ωστόσο, με δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση παρόμοιας καταγγελίας, ο ενοικιαστής δεν μπορεί να αποχωρήσει πριν από την πάροδο του τριμήνου, έχοντας, κατά συνέπεια, δεσμευμένο το ακίνητο, μήπως τελικά χωρεί διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να μειωθεί το οφειλόμενο ποσό με πρόωρη (προ της παρόδου του τριμήνου) αποχώρηση από το ακίνητο; Αυτό θεωρώ ότι μπορεί να αποβεί προς (οικονομικό) όφελος όχι μόνο του ενοικιαστή, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει προαποφασίσει να αποχωρήσει, αλλά και ενδεχομένως του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που τυχόν βρει νέο ενδιαφερόμενο ενοικιαστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου